Nazwa mikroprojektu: Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulurowego gmin Hlboke nad Vahom i Istebna / Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Hlboke nad Váhom a Istebna)

Mikroprojekt realizowany poprzez: Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Strona internetowa: https://pl.plsk.eu/

Partner wiodący mikroprojektu: Gmina Istebna

Partner mikroprojektu: Gmina Hlboké nad Váhom

Okres realizacji: 01/2020 – 10/2021

Całkowita wartość mikroprojektu: 129 167,98 €

Opis mikroprojektu

Cel szczegółowy mikroprojektu: Zwiększenie ochrony dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym, podnoszenie świadomości i promocja edukacji ekologicznej oraz wzmacnianie przyjaźni transgranicznych.

Główny cel mikroprojektu: Partnerzy mikroprojektu zrewitalizują swoje dziedzictwo przyrodnicze – w parku im. Pawła Stelmacha Istebna, w Hlboky nad Váhom na części szlaku turystycznego. W ramach projektu odbędzie się konkurs fotograficzny poświęcony bogactwu przyrodniczemu terenów przygranicznych. Zwycięskie zdjęcia zostaną wystawione w zrewitalizowanym parku w Istebný i powstanie z nich kalendarz. W ramach działań projektowych powstanie również publikacja w miękkiej oprawie opisująca to bogactwo. Dzięki otwarciu w Istebnie i planowanemu dniu turysty podczas uroczystego otwarcia chodnika wzmocnione zostaną stosunki międzynarodowe między Polską a Słowacją.